GlasserviceBrouwer.nl
Glasservice Brouwer b.v. Industrieterrein de Overmaat 8, Arnhem-Zuid. Tel: 026-32 72 200
Home
Contact
Leverings voorwaarden
Glas voorwaarden
Betalingen
Bezorgen / Afhalen
Overige
Glas toepassingen
Glas
Party
Vuurwerk
Hier bent u nu;
LEVERINGSVOORWAARDEN
FEEST ARTIKELEN;
Alles voor een feestje.
ALGEMENE LEVERINGS-. VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN van GLASSERVICE BROUWER b.v. zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nr.; 34/1986 d.d. 3 Maart 1986.
1. Algemeen
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende verplichtingen, gesloten tussen enerzijds Glasservice Brouwer b.v, de Overmaat 8, te 6831 AH Arnhem. en derde anderzijds . Alle bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing indien wij met derden een overeenkomst hebben aangegaan tot het verrichten van enkele diensten, waaronder herstel en montage werkzaamheden.
2 . Aanbiedingen en offertes.
Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend . Een verhoging van de inkoopprijs, door welke omstandigheden dan ook veroorzaakt, mag door ons aan de koper worden doorberekend, zelfs indien deze verhoging zich voordoet tussen het tijdstip van koop en verkoop en dat van levering. Gegevens in drukwerken verstrekt, zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Wij achten ons uit dien hoofde rechtens niet gebonden.
3 . Prijzen.
De opgegeven prijzen gelden voor levering af de werkplaats, magazijn of winkel , exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantie premie, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijs bepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst. Indien vóór levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als hiervoor genoemd, optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziende of onvoorziene omstandigheden - hebben wij het recht te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever en / of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voorzover die niet is uitgevoerd te annuleren, in welke beide gevallen koper c.q. opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding toekomt.
De koper wordt geacht het gekochte aan een nauwkeurig onderzoek te hebben onderworpen, opdat hij kennis dragen van de toestand, waarin het gekochte zich voor de koopovereenkomst bevond. Indien het naar ons oordeel noodzakelijk is, dat de gekochte goederen worden geleverd met emballage, dan zullen deze emballagekosten tegen kostprijs worden doorberekend aan de koper c.q. opdrachtgever.
4. Levertijd en plaats van aflevering.
Levering geschiedt af winkel of magazijn ter keuze aan ons. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijden van de aanbieding en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na in gebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Wanneer de goederen na het verstrijken der leveringstermijn door koper c.q. opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
5. Draagwijdte der overeenkomst.
Overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten waaronder herstel- en montagewerkzaamheden, en / of overeenkomsten van koop of verkoop en dezelve aanvullingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van ons bindend. Overeenkomsten en aanvulling daarvan binden ons eerst nadat en voorzover en op de wijze waarop zij door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Alle afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voorzover ze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.
6. Risico.
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van koper c.q. opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de koper en / of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. Bij aankomst der goederen heeft de koper c.q. opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin zij zich bevinden. Ingeval dan blijkt, dat schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.
7. Aansprakelijkheid.
a. Wij zijn nimmer verplicht tot schadevergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan uitgevoerde reparaties of gemonteerde en / of geleverde installaties en goederen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van werk, of de montage van geleverde installaties of goederen aan het perceel, waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende goederen wordt toegebracht. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade bij de uitvoering van werk of montage van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, evenmin als voor de schade veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan voorwerpen, of diefstal van voorwerpen, dan wel brandschade aan objecten, welke voor het ondergaan van bewerkingen in resp. aan of in de omgeving van onze werkplaatsen zijn aangevoerd, die aldaar bewerkingen ondergaan of welke door ons, ons personeel, onze medewerkers of in onze opdracht door derden tot het ondergaan van een bewerking naar onze werkplaats of naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, een en ander voor zover niet te wijten aan onze persoonlijke grove schuld of nalatigheid.
c. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van werk of de montage van geleverde installaties in percelen van kopers of derden, of in de open lucht wordt toegebracht aan goederen, waaraan wordt gewerkt, of aan goederen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt word.
d. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoringen, andere onkosten, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van werk en / of de gekochte goederen en installaties. Opdrachtgever en / of koper verbindt zich ons te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van de levering en /of montage, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
8. Reclames.
Eventuele reclames dienen binnen twee dagen naar levering der goederen schriftelijk te onzer kantoren te worden ingediend op straffe van verval. In het geval, dat wij herstel- of montagewerkzaamheden verricht hebben aan een aan derde in eigendom toebehorend object, dienen eventuele reclames binnen 2 dagen na ontvangst van het object, zoals hier boven bedoeld, schriftelijk te onzer kantoren te worden ingediend, eveneens op straffe van verval.
9. Betalingen.
Betalingen dienen contant te geschieden bij aflevering der goederen te onze kantoren. Bij gebreke daarvan is de koper een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der ontvangst van goederen, waarbij gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend worden. Als een koper c.q. opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is hij bovendien gehouden alle in verband daarmee voor ons ontstane kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door de koper verschuldigde met een minimum van Euro 45,38 vermeerderd met BTW De verschuldigdheid en de grootte van de buitengerechtelijke kosten blijkt uit het enkele feit, dat wij ons terzake van de vordering op de koper van hulp van derden verzekerd hebben.
De gerechtelijke kosten zijn niet onder de buitengerechtelijke kosten begrepen. Alle betalingen geschieden zonder dat een beroep op schuldvergelijking is toegestaan.
10. Opslag.
Als wij de verkochte goederen voor de koper c.q. opdrachtgever dan wel de ter reparatie gegeven goederen in opslag houden, dan geschiedt dat tegen een daarvoor door ons vast te stellen vergoeding. Tussentijdse wijzigingen van deze vergoeding is mogelijk. Wij zullen daarvan tevoren bericht aan de koper c.q. opdrachtgever zenden. Beiden partijen hebben recht de opslag zonder inachtneming van een termijn te beëindigen. In dat geval is de koper c.q. opdrachtgever verplicht de goederen onverwijld af te nemen.
De goederen worden opgeslagen voor risico van de koper c.q. opdrachtgever. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, vermissing, kwaliteitsvermindering e.d. van de opgeslagen goederen.
Bij wanbetaling van een koper c.q. opdrachtgever voor wie wij goederen in opslag houden hebben wij het recht ontbinding van de koopovereenkomst bij aangetekende brief in te roepen en de goederen aan derde te verkopen, zonder dat daarvoor tussenkomst van de rechter nodig is en zonder dat wij deswege tot een schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
11. Eigendomsvoorbehoud.
Zolang de opdrachtgever en /of koper geen volledige betaling terzake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop en verkoop der goederen verschuldigd aan ons heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en / of koper en hetzij verwerkt hetzij onbewerkt, eigendom van ons.
12. Overdracht vordering.
Wij houden ons het recht voor om een vordering die wij uit hoofde van een overeenkomst hebben op een koper c.q. opdrachtgever zonder voorafgaand bericht aan de desbetreffende koper c.q. opdrachtgever over te dragen aan een derde, waarbij de derde in al onze rechten treedt uit hoofde van deze voorwaarden. Betalingen dienen in het desbetreffende geval te geschieden ten kantoren van de derde volgens de bepalingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.
13. Afwijkende bedingen.
Afspraken, afwijkend van deze voorwaarde, zijn allen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
14. Overige bepalingen.
Indien de goederen na het verstrijken van één maand na sluiten der koopovereenkomst nog niet zijn afgenomen, dan wordt van rechtswege geacht de overeenkomst ontbonden te zijn, echter met dien verstande, dat de koper volledig aansprakelijk is en blijft voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. De opdrachtgever en/of koper doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 B.W. of andere wettelijke bepalingen.
15. Alle tussen ons en de koper c.q. opdrachtgever gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Design by Brouwer
Copyright Glasservice Brouwer b.v.